Hyundai Test Drive

Doral Hyundai 25.7833303, -80.3644867.
------------------------------